Verkoopsvoorwaarden

Baan Thai Style


Traditional Thai Massage

In onze webshop kan u steeds cadeaubons aankopen voor Scherpenheuvel,

Leuven en Gent.

Keep it safe en hopelijk tot binnenkort!

VERKOOPSVOORWAARDEN

Versie van 15/10/2022


Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.baanthaistyle.be.Ondernemingsgegevens


Baan Thai Style – Traditional Thai Massage

Marslaan 1

3270 Scherpenheuvel-Zichem

info@baanthaistyle.be
BE0842.350.671

BE0456.221.088


1. Algemene bepalingen


De webshop van Baan Thai Style,  met maatschappelijke zetel te Marslaan 1  te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, BTW BE0842.350.671 en BE0456.221.088, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Baan Thai Style moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Baan Thai Style aanvaard zijn.


2. Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


3. Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Baan Thai Style niet. Baan Thai Style is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Baan Thai Style is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Baan Thai Style. Baan Thai Style kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


  1. Alle cadeaubons zijn 1 jaar geldig.
  2. De cadeaubons kunnen eenmalig verlengd worden voor 1 jaar, mits deze nog niet meer dan 1 maand vervallen zijn. De administratieve kost voor deze eenmalige verlenging bedraagt 20€. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien dit specifiek op onze website vermeld wordt. Deze verlengde bon kan enkel nog gebruikt worden in de actieve vestigingen van Baan Thai Style.
  3. Bij het boeken van een afspraak met cadeaubon is de klant verplicht het nummer van de bon op te geven.
  4. Indien de klant zonder verwittiging niet komt opdagen op de afspraak zal de cadeaubon definitief uit ons systeem verwijderd worden. De klant kan dan met deze bon geen nieuwe afspraak meer maken.
  5. De cadeaubons worden niet teruggenomen en kunnen nooit omgeruild worden tegen cash. Er zal ook geen wisselgeld op het eventueel resterend tegoed betaald worden, dit kan enkel gebruikt worden voor een andere massage.
  6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de cadeaubons. Gestolen of verloren cadeaubons kunnen niet vervangen worden.
  7. De bon mag niet worden vervalst of zonder onze toestemming worden gewijzigd.


4. Online aankopen


De klant heeft via de webshop de mogelijkheid om 1 of meerdere producten aan te kopen. Men kan deze selecteren en aan de winkelmand toevoegen. Als de keuze gemaakt is kan men verder de persoonlijke gegevens achterlaten en verder gaan naar het afrekenen.


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


  • via bankkaart

  • via kredietkaartBaan Thai Style is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


5. Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden gemaild naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is enkel de verantwoordelijkheid van de klant om een correct e-mailadres op te geven voor verzending.


De levering gebeurt enkel via e-mail.


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen naar de e-mail van de klant verstuurd binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Baan Thai Style.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen via e-mail in bezit heeft gekregen.


6. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Baan Thai Style.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Baan Thai Style te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


7. Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Baan Thai Style.


De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, dit is de betaling in onze webshop.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Baan Thai Style via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Baan Thai Style heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Baan Thai Style. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.


Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Baan Thai Style zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Baan Thai Style alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Baan Thai Style op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Baan Thai Style wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Baan Thai Style geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Baan Thai Style betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst (het gebruik van de bon).


8. Klantendienst


De klantendienst van Baan Thai Style is bereikbaar via e-mail op info@baanthaistyle.be of per post op het volgende adres Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


9. Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de klant beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Baan Thai Style is zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen niet te verzenden.


10. Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Baan Thai Style is respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van de bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Baan Thai Style, Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, info@baanthaistyle.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Baan Thai Style, Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, info@baanthaistyle.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Baan Thai Style heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Baan Thai Style houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@baanthaistyle.be.


11. Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.


First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.


Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.


Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.


Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Facebook, Google Analytics enz). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.


Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


12. Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Baan Thai Style om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.13. Wijziging voorwaarden


Deze verkoopsvoorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene voorwaarden van Baan Thai Style. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


14. Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


15. Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Bijlage 1: Modelformulier voor herroepingBeste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.Aan Baan Thai Style, Marslaan 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, info@baanthaistyle.be :Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):Besteld op (*)/Ontvangen op (*):Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :Handtekening van consument(en) :

Datum :(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.